Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 kwietnia 2018r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

I. Punkty Gromadzenia Odpadów (PGO)

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie, we własnym zakresie i na własny koszt, PGO z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

Przez wyznaczenie, odpowiednie przygotowanie i utrzymanie PGO rozumie się:

 1. Utwardzenie placu na zewnątrz budynku, służącego do ustawienia pojemników, w tym obudowanych wiat lub
 2. Wykonanie podziemnych zbiorników na odpady, z zachowaniem wymagań określonych we właściwych przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub
 3. Wyodrębnienie i niezbędne wyposażenie pomieszczenia w przyziemiu budynku.
 4. Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego PGO.
 5. Zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego PGO dla pojazdów odbierających odpady.

Pobierz instrukcję korzystania z altany śmietnikowej, wypełnij harmonogram i umieść w widocznym miejscu dla wszystkich mieszkańców - kliknij

II. Kolorystyka pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości:

 • zamieszkałych (domy jednorodzinne, wielorodzinne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)
 • niezamieszkałych (firmy, szkoły, przedszkola, szpitale, hotele, ogrody działkowe lokale gastronomiczne)
 • domków letniskowych (oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku)

wyposażają punkty gromadzenia odpadów w pojemniki i worki o odpowiedniej pojemności na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.

W zależności od zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów, we wskazanych przez właściciela nieruchomości punktach gromadzenia odpadów zostaną ustawione pojemniki i worki służące do:

1. Selektywnego zbierania odpadów, oznaczone napisem:

 • PAPIER - pojemnik / worek niebieski
 • METALE I TWORZYWA - pojemnik / worek żółty
 • SZKŁO - pojemnik / worek zielony
 • BIO - pojemnik brązowy
 • RESZTKOWE - pojemnik szary, czarny lub ocynkowany

2. Nieselektywnego zbierania odpadów, oznaczone napisem:

 • ZMIESZANE - pojemnik szary, czarny lub ocynkowany

Kolorystyka stosowanych worków jest zgodna z ustaloną kolorystyką pojemników.

W Gdańsku obowiązuje zasada, iż nieruchomości wielolokalowe gromadzą wszystkie frakcje w pojemnikach, natomiast domy jednorodzinne otrzymują pojemniki na „bio” i „resztkowe”, natomiast pozostałe frakcje gromadzą w workach dostarczanych przez operatora danego sektora.

III. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów

Wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem zbierania odpadów, z zachowaniem następujących zasad:

1. Pojemniki dostarczone zostaną w miejsca wskazane przez właściciela nieruchomości, przy czym:

 • dla nieruchomości zamieszkałych dostarczone będą pojemniki o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi w Regulaminie
 • dla nieruchomości niezamieszkałych dostarczone będą pojemniki o pojemnościach wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem pojemników przystosowanych do zgniatania i zagęszczania odpadów komunalnych (tzw. „prasokontenerów”)

2. Worki dostarczone zostaną bezpośrednio na teren nieruchomości, przy czym:

 • dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną– worki przeznaczone do gromadzenia:
  • papieru i szkła, w ilości nie mniejszej niż 1 worek na nieruchomość na miesiąc,
  • metali i tworzyw sztucznych, w ilości nie mniejszej niż 2 worki na nieruchomość na miesiąc,
 • dla domków letniskowych, worki przeznaczone do gromadzenia odpadów:
  • bio, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz resztkowych albo odpadów zmieszanych, w ilości wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości;
 • dla nieruchomości niezamieszkałych, z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów worki na odpady  papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych udostępnione będą do odbioru przez właścicieli nieruchomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk:
  • do gromadzenia papieru i szkła – po 1 worku na nieruchomość na miesiąc,
  • do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych – 2 worki na nieruchomość na miesiąc.

IV. Mycie i dezynfekcja pojemników

Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:

 • pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku,
 • pojemniki na odpady resztkowe – 2 razy w roku,
 • pojemniki na odpady bio – 3 razy w roku,
 • pojemniki na szkło – 1 raz w roku,
 • pojemniki na papier – 1 raz w roku,
 • pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku.

V. Wymiana pojemników

Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Wymiana pojemników na danej nieruchomości, będzie następowała z zachowaniem poniższych zasad:

 • na nieruchomościach, zamieszkałych – po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nie częściej niż 1 raz w roku, przy czym częstotliwość wymiany liczona jest osobno dla każdego rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania tego samego rodzaju odpadów.
 • na nieruchomościach niezamieszkałych – w przypadku zmiany pojemności pojemnika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak nie częściej niż 2 razy w roku.

Wymiana uszkodzonych pojemników na nowe oraz dostarczenie nowych pojemników w miejsce skradzionych będzie następowała po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

VI. Rodzaj, pojemność i wymiary obsługiwanych pojemników na odpady (kliknij tutaj)

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!